Ki Rukma Kinurung

Sunday, April 18th 2021. | Staf Pengurus Pusat

Ki Rukma Kinurung – Salah satu Staf Pengurus Pusat Tahta Mataram yang menyandang Sabuk Hitam Polos.

tags: