Ki Arsa Jaladhi

Monday, February 22nd 2021. | Pengurus Pusat

Ki Arsa Jaladhi – Salah satu pengurus pusat Tahta Mataram yang menyandang Sabuk Hitam I.